Bildbeskrivning

Stefan Tidigs


Telefon
070-686 45 77


E-post

stefan@tidaskogsvard.se 

Personuppgifter

GDPR är en ny EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen.

Tida Skogsvård behandlar personuppgifter om dig i de fall du är skogsägare, leverantör, kund, entreprenör, transportör eller har annan kontakt med Tida Skogsvård.  De personuppgifter som behandlas är tex namn, kontaktuppgifter, personuppgifter, certifikat/bevisnummer, bankgiro ,plusgiro, eller kontonummer, fastighetsnummer. Tida Skogsvård kommer inte att överlåta dina personuppgifter till utomstående, med undantag för underleverantörer som utför den tjänst som du avtalat om. Personuppgifter kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, eller så länge Tida skogsvård enligt lag är skyldig att spara uppgifterna, tex i bokföringsunderlag.


 

MILJÖPOLICY FÖR Tida Skogvård

 

Tida Skogsvård skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCs och FSC®’s(FSC-C089427) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, Följa ILO:s kärnkonversioner gällande barnarbete, tvångsarbete, 

diskriminering på arbetsplatsen, ansluta sig till facket, och kollektivavtal.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Tida Skogsvård skall verka för att denna volym ökar. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

License code via Pancert : DNVSE-PEFC-COC-219 , PEFC/05-32-7/V573    FSC-CO89427 DNV-COC-001517      

License code via Prosilva PEFC E-2088


Stefan Tidigs

 Verksamhetsansvarig

 

Tida Skogsvård

Skeberg Skålhol 321

793 32 Leksand